Vefverslunin www.hundurinn.is

English below

Vefverslunin www.hundurinn.is er íslenskt  fjölskyldufyrirtæki sem verslar með margskonar hundavörur og sérsaumaða regn og snjógalla fyrir hunda. hundurinn.is er með hundaböð, hundasnyrtiborð, hreinlætisvörur og margt margt fleira.

Síðan er hönnuð og unnin af Elmu Cates. Kt: 131155-3529, elma@ecdesign.is. Tæknilega aðstoð Hafrún Sigurðardóttir.

Flutningur til landsins

Þar sem við villjum tryggja að viðskiptavinir fái vörurnar sínar á sem skjótasta hátt sendum við tölvupóst þegar vörurnar eru afgreiddar úr vöruhúsi og einning rakningarnúmer frá FedEx.

í byrjun hvers mánaðar munum við senda inn pöntunn.

 Ef vara á einhvern hátt er gölluð eða glatast í pósti fær viðskiptavinurinn aðra vöru í staðinn eða endurgreiðslu.

Öll verð í vefverslun eru með inniföldum virðisaukaskatti. 
Virðisaukaskattur er 24% 

Öll verð eru birt með fyrirvara um villur, og áskilur hundurinn.is sér rétt til að fella niður pantanir og endurgreiða séu villur í verðum þegar pantað er. 

Að skipta og skila vöru

Ef vara hefur ekki borist til landsins innan 15 daga  munum við beita öllum ráðum til allir megi vera sáttir. 

Kaupandi hefur 14 daga til að hætta við kaupin að því tilskildu að hann hafi ekki notað vöruna, henni sé skilað í góðu lagi í óuppteknum upprunalegum umbúðum. Ef vara er innsigluð má ekki rjúfa innsiglið. Fresturinn byrjar að líða þegar varan er afhent skráðum viðtakanda.  Kvittun fyrir vörukaupunum þarf að fylgja með. Vinsamlegast hafið samband elma@ecdesign.is eða póstsendi vöruna til okkar á eigin kostnaði. 

Gölluð vara

Sé vara gölluð er viðskiptavinum boðin ný vara í staðinn og greiðum við allan sendingakostnað sem um ræðir. Eða endurgreiðum ef þess er krafist.

Að öðru leiti vísast til laga um húsgöngu og fjarsölusamninga nr.46/2000 og laga um neytendakaup.

Trúnaður

Seljandi heitir kaupanda fullum trúnaði um allar upplýsingar sem hann gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar verða ekki undir neinum kringumstæðum afhentar þriðja aðila.

Lög og varnarþing

Samningur þessi er í samræmi við íslensk lög. Rísi mál vegna hans skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavikur (ef fyrirtækið er með lögheimili í Reykjavík) eða Héraðsdómi Reykjaness (ef fyrirtækið er með lögheimili í t.d. Garðabæ eða Kópavogi)

 

English

 

The online store www.hundurinn.is is an Icelandic family business that sells a variety of dog products and custom-made rain and snow jackets for dogs. hundurinn.is has dog baths, dog grooming tables, hygiene products and much, much more.

 The site is designed and edited by Elma Cates. ID: 131155-3529, elma@ecdesign.is. Technical assistance Hafrún Sigurðardóttir.

 Migration to the country

 As we want to ensure that customers receive their products as quickly as possible, we send an email when the products are cleared from the warehouse and a unit tracking number from FedEx.

 at the beginning of each month we will send in the order.

 If a product is in any way defective or lost in the mail, the customer will receive another product instead or a refund.

 All prices in the online store include VAT.

VAT is 24%

 All prices are published subject to errors, and hundurninn.is reserves the right to cancel orders and refund if there are errors in prices when ordering.

Exchanging and returning a product

 If the product has not arrived in the country within 15 days, we will use all means until everyone can be satisfied.

 The buyer has 14 days to cancel the purchase, provided that he has not used the product, it is returned in good condition in the original, unused packaging. If a product is sealed, the seal must not be broken. The deadline begins when the product is delivered to the registered recipient. A receipt for the product purchase must be included. Please contact elma@ecdesign.is or mail the product to us at your own expense.

 Faulty product

 If a product is defective, the customer is offered a new product instead and we pay all shipping costs involved. Or refund if required.

 In other cases, reference is made to the Act on door-to-door sales and distance sales contracts no. 46/2000 and the Act on consumer purchases.

 Confidentiality

 The seller promises the buyer complete confidentiality regarding all information he provides in connection with the transaction. Information will not be passed on to third parties under any circumstances.

 Laws and forums

This agreement is in accordance with Icelandic law. If a case arises because of him, it shall be prosecuted before the Reykjavík District Court (if the company has its registered office in Reykjavík) or the Reykjaness District Court (if the company has its registered office in e.g. Garðabær or Kópavogur)